Завершені виконавчі провадження, виконавчі провадження, за якими виконавчий документ повернуто без прийняття до виконання, підлягають передачі до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в порядку, визначеному розділом Х цих Правил. До передачі до архіву такі виконавчі провадження зберігаються за місцем їх формування. Відповідальними за збереження виконавчого провадження, яке не передано до архіву, є державний виконавець, приватний виконавець. Незавершені станом на 01 січня наступного року виконавчі провадження, в тому числі виконавчі провадження, що входять до складу зведеного виконавчого провадження, перереєстровуються у новому журналі обліку виконавчих проваджень, який формується Системою.

Діяльність органу державної виконавчої служби, приватного виконавця забезпечується системою процесуальних, управлінських та інших документів, що становлять їх документообіг. Контроль за виконанням документів здійснюється з метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання. В органі державної виконавчої служби здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням доручень та інших документів покладається на керівника органу державної виконавчої служби.

Строк виконання документа може встановлюватись у нормативно-правовому акті, розпорядчому документі або резолюції. Строки виконання внутрішніх документів обчислюються в календарних днях, починаючи з дати підписання реєстрації , а вхідних - з дати надходження реєстрації.

Питання та відповіді

Якщо останній день строку виконання документа припадає на неробочий день, останнім днем строку виконання документа вважається перший за ним робочий день. Типові строки виконання документів встановлюються нормативно-правовими актами, а індивідуальні - розпорядчим документом установи або резолюцією керівника. Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані не пізніше ніж за 30 календарних днів із моменту реєстрації документа в органі державної виконавчої служби, приватним виконавцем.

Номенклатура справ - систематизований перелік назв справ, що формуються в діловодстві органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, із зазначенням строків зберігання справ. Номенклатура справ органу державної виконавчої служби не пізніше 15 листопада поточного року переглядається, аналізується і уточнюється, після чого подається до відповідного органу юстиції з метою внесення змін та доповнень до зведеної номенклатури справ.

Департамент державної виконавчої служби

Витяг з відповідного розділу затвердженої зведеної номенклатури справ надається органу державної виконавчої служби для використання в роботі. Приватний виконавець протягом місяця з дня внесення щодо нього інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України складає номенклатуру справ. До номенклатури справ включаються назви справ, що формуються та відображають усі ділянки роботи, яка документується в органі державної виконавчої служби, приватним виконавцем.

Наприкінці року номенклатура справ закривається підсумковим записом про їх кількість. Формування справ здійснюється відповідно до глави 2 розділу ІV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів та згідно з номенклатурою справ. Реєстраційні та облікові журнали книги повинні бути прошнуровані, пронумеровані, засвідчені підписом керівника органу державної виконавчої служби приватного виконавця , скріплені печаткою органу державної виконавчої служби приватного виконавця крім тих, що формуються Системою та мати номер відповідно до номенклатури справ.

Реєстраційні та облікові журнали книги , які формуються Системою, групуються у відповідні справи. Документи з часу створення надходження і до передачі до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця зберігаються за місцем їх формування. У робочих кімнатах справи мають зберігатись у вертикальному положенні в шафах, що закриваються. Для підвищення оперативності пошуку документів справи розміщуються відповідно до номенклатури справ.

На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси за номенклатурою, назви заголовки справ та період, до якого належать документи справи. Документи, передані до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, повинні зберігатися окремо від документів поточного діловодства. Вилучення документів із поточного діловодства та архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця допускається лише у випадках, передбачених законодавством. Про вилучення оригіналів документів справ складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в органі державної виконавчої служби, приватного виконавця, а другий передається відповідному державному органу, що вилучив документ.

З документа справи , що вилучається, виготовляється копія, яка засвідчується в установленому законодавством порядку.

История изменений зарегистрированных YouControl - 2

Експертиза цінності документів органу державної виконавчої служби проводиться безпосередньо особами, відповідальними за організацію діловодства та архів, разом з експертною комісією міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Експертиза цінності документів приватного виконавця здійснюється особисто приватним виконавцем щороку, а у разі припинення діяльності приватного виконавця з підстав, передбачених пунктами частини першої статті 44 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», - тимчасовим приватним виконавцем.

Під час проведення експертизи цінності документів вирізняють такі групи справ:. Відбір зазначених груп документів здійснюється на підставі номенклатури справ органу державної виконавчої служби, приватного виконавця шляхом перегляду кожного аркуша справи. Одночасно перевіряються якість і повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.

Під час проведення експертизи цінності документів у діловодстві виявляються дублетні документи, документи, що не стосуються справи, чернетки, неоформлені копії, металеві скоби, що підлягають вилученню зі справ постійного та тривалого понад 10 років зберігання. Строк зберігання документів обчислюється з 01 січня року, наступного за роком закінчення справи наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених у році, починається з 01 січня року. Не допускається відбір документів для подальшого зберігання або знищення на підставі заголовків справ в описі або номенклатурі справ.

За результатами експертизи цінності документів в органі державної виконавчої служби, приватним виконавцем щороку складаються акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, описи справ у порядку, встановленому главою 3 розділу VI Правил організації діловодства та архівного зберігання документів. Завершені виконавчі провадження та виконавчі провадження, за якими виконавчий документ повернуто без прийняття до виконання, оформлюються в порядку, встановленому пунктом 7 розділу ІІІ цих Правил.

Завершені виконавчі провадження та виконавчі провадження, за якими виконавчий документ повернуто без прийняття до виконання, підлягають передачі до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше 01 серпня поточного року та 01 лютого наступного року. Передача виконавчих проваджень до архіву здійснюється на підставі здавального опису додаток 11 , який формується Системою. В органі державної виконавчої служби, приватним виконавцем ведеться реєстр виконавчих проваджень, переданих до архіву додаток До реєстру виконавчих проваджень, переданих до архіву, вноситься інформація за один календарний рік.

В органі державної виконавчої служби визначається особа, відповідальна за ведення архіву, про що зазначається в її посадовій інструкції. Зазначена особа веде реєстр виконавчих проваджень, переданих до архіву, здійснює прийом виконавчих проваджень до архіву та їх видачу з архіву. Кожному переданому на зберігання виконавчому провадженню або зведеному виконавчому провадженню присвоюється окремий порядковий номер далі - архівний номер. Архівний номер зазначається на обкладинці виконавчого провадження або зведеного виконавчого провадження, у здавальних описах та журналі обліку виконавчих проваджень.

Передані до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця виконавчі провадження систематизуються в хронологічному порядку згідно з присвоєними архівними номерами. У разі якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в установленому законом порядку, а виконавче провадження підлягає відновленню, таке виконавче провадження повертається з архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, про що робиться відповідна відмітка в здавальному описі та реєстрі виконавчих проваджень, переданих до архіву.

Інформація про передані до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця матеріали виконавчих проваджень міститься в електронному архіві Системи. Передача матеріалів виконавчих проваджень до електронного архіву здійснюється в порядку, встановленому розділом VIII Положення про автоматизовану систему. Передані до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця справи та виконавчі провадження, строк зберігання яких закінчився, підлягають знищенню.

Строк зберігання виконавчих проваджень, переданих до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, становить три роки, крім виконавчих проваджень за постановами про накладення адміністративного стягнення, строк зберігання яких становить один рік. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, наступного за роком завершення їх діловодством наприклад, обчислення строку зберігання виконавчого провадження, яке завершене виконавчий документ повернуто без прийняття до виконання у році, починається з 01 січня року.

Якщо органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю повідомлено про розгляд у суді справи, до якої можуть бути долучені документи виконавчого провадження, або про направлення до Європейського суду з прав людини заяв зі скаргами щодо невиконання рішення суду, за яким здійснювалось виконавче провадження, таке виконавче провадження може бути знищено лише після прийняття рішення у відповідній справі.

Актуальні питання щодо роботи державної виконавчої служби

Справи документи , які підлягають знищенню, включаються до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Передані до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця виконавчі провадження включаються в акт про вилучення виконавчих проваджень для знищення додаток 13 , який формується Системою. Загальна кількість виконавчих проваджень, включених до акта про вилучення виконавчих проваджень для знищення, зазначається в акті про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

Справи документи , виконавчі провадження включаються до актів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 01 січня року, в якому складено акт наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у році, можуть включатися до акта, що буде складений не раніше 01 січня року. Відбір виконавчих проваджень для знищення та їх знищення здійснюються один раз на рік не пізніше 01 березня поточного року.

Виконавчі провадження, відібрані для знищення, мають бути знищені паперознищувачами або шляхом спалення, про що зазначається в акті про вилучення виконавчих проваджень для знищення.


  1. секс гачок в Тетіїв Україна;
  2. .
  3. Актуальні питання щодо роботи державної виконавчої служби.
  4. Судебный реестр — 41 документов!
  5. чоловіки знайомства в Харків Україна;

У разі ліквідації або реорганізації органу державної виконавчої служби справи документи поточного діловодства та архів органу державної виконавчої служби, у тому числі передані до архіву виконавчі провадження, підлягають передачі органу державної виконавчої служби, визначеному Міністерством юстиції України. У разі припинення діяльності приватного виконавця з підстав, передбачених статтею 44 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», справи документи поточного діловодства та архів приватного виконавця, у тому числі передані до архіву виконавчі провадження, підлягають передачі до архіву міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням виконавчого округу, у якому приватний виконавець провадив діяльність.

У разі припинення діяльності приватного виконавця з підстав, визначених пунктами частини першої статті 44 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», передача документів діловодства та архіву приватного виконавця здійснюється тимчасовим приватним виконавцем. Після поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, приватний виконавець, який здійснював заміщення, за актом прийому-передачі передає документи, що виготовлені, отримані ним під час заміщення.

Додаток 1 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 6 розділу ІІ. Додаток 2 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 6 розділу ІІ. Додаток 3 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 6 розділу ІІ.

Додаток 4 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 6 розділу ІІ. Додаток 5 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 9 розділу ІІ. Номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження у разі направлення документа виконавчого провадження. Додаток 6 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 9 розділу ІІ.

Додаток 7 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 9 розділу ІІ. СПИСОК згрупованих поштових відправлень рекомендованих поштових відправлень. Додаток 8 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 2 розділу ІІІ. Додаток 9 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 5 розділу ІІІ. Додаток 10 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 5 розділу ІІІ.

Додаток 11 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 2 розділу Х. Додаток 12 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 3 розділу Х. Початкова та кінцева дати виконавчого провадження дата відкриття, дата та підстави завершення виконавчого провадження, повернення без прийняття до виконання.

Додаток 13 до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями пункт 4 розділу ХІ. АКТ про вилучення виконавчих проваджень для знищення. Накази Міністерства юстиції України з питань діяльності приватного виконавця, надіслані до відома. Накази з кадрових питань тимчасового до 10 років включно зберігання про стягнення, заохочення, надання відпусток тощо.

Протоколи оперативних нарад приватного виконавця з особами, які перебувають з ним у трудових відносинах. Документи довідки, акти, пояснювальні записки тощо про результати перевірок діяльності приватного виконавця. Документи форми, листи тощо щодо надання приватним виконавцем інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення. Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо.

Трудові договори контракти, угоди, договори цивільно-правового характеру з фізичними особами стосовно виконання робіт, надання послуг тощо.

Пологівський районний відділ державної виконавчої служби

Особові справи заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів, трудові договори тощо осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним виконавцем. У разі розгляду справи у суді - до прийняття рішення у справі.

Справа фонду історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти приймання-передавання документів, акти про вилучення документів, постанови судово-слідчих органів, акти про нестачу й непоправні пошкодження документів. Номенклатура справ приватного виконавця далі -Номенклатура установлює склад справ, що утворюються в діловодстві приватного виконавця. Незалежно від Номенклатури кожен приватний виконавець повинен мати індивідуальну номенклатуру справ. При цьому заголовки справ конкретизуються і уточнюються вказують авторів, види документів тощо.

До індивідуальної номенклатури справ дозволяється включати також заголовки справ, що не передбачені Номенклатурою. Залежно від кількості документів у справі та строків їх зберігання в індивідуальній номенклатурі справ дозволяється об'єднувати чи дрібнити справи, зазначені в Номенклатурі. Подрібнення справ може здійснюватися і за кореспондентами. Індивідуальна номенклатура справ приватного виконавця складається у двох примірниках. Перший примірник недоторканний зберігається у відповідній справі приватного виконавця, другий - використовується приватним виконавцем як робочий.

Індивідуальна номенклатура справ приватного виконавця щороку не пізніше грудня уточнюється та вводиться в дію з 01 січня наступного календарного року. Строки зберігання справ, передбачені Номенклатурою, переносяться до індивідуальної номенклатури справ приватного виконавця. Скорочувати строки зберігання не дозволяється. Кожній справі, включеній до номенклатури справ, присвоюється умовне позначення арабськими цифрами - індекс. Індекс справи складається з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи наприклад, 02 - 01, де 02 - найменування напряму діяльності, 01 - номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.

За наявності у справі томів частин індекс ставиться на кожному томі. У другій графі наводиться заголовок справи, який повинен чітко у стислій узагальненій формі відображати склад і зміст документів справи. Заголовок справи складається з елементів, що розміщуються у такій послідовності: назва виду справи листування, журнал, книга тощо чи виду документів у справі накази, протоколи, акти тощо ; кореспондент або адресат найменування установи, до якої адресовані або від якої надійшли документи ; стислий зміст документів справи питання, з якого формується справа ; назва адміністративно-територіальної одиниці, з якою пов'язаний зміст документа; дата період , до якої якого належать документи справи; вказівки на наявність копій документів у справі у разі потреби.